Pinsiössä käynnistyy virtaamatutkimus viikolla 19


Tampereen Vesi aloittaa virtaamatutkimuksen Ylöjärvenharjun pohjavesialueella Pinsiössä toukokuussa viikolla 19.

Tutkimuksessa pumpataan Pinsiön pohjavesilaitokselta vesijohtoverkostoon ja Pinsiönjokeen erilaisia määriä pohjavettä noin 8 kk ajan. Tutkimus on suunniteltu yhdessä Afry Finland Oy:n ja Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa. Tutkimuksessa seurataan pohjaveden pinnankorkeuksia, otettavan pohjaveden määrää, Pinsiönjokeen pumpattua vesimäärää sekä Pinsiön-Matalusjoen virtaamaa.

Tutkimukseen liittyen teetetään pro gradu -tutkielma Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen osastolla. Pro gradu tutkielmassa tarkastellaan Pinsiön-Matalusjoen virtaaman lisäksi Pinisön-Matalusjokeen laskevan Jordaninojan virtaamaa, molempien jokien pohjavesivaikutteisuutta sekä jokien virtaamaan vaikuttaneita tekijöitä pitkällä aikavälillä. Tutkielman tulokset auttavat ymmärtämään Pinsiön-Matalusjoen ja Jordaninojan virtaamahistoriaa, jokien pintavesi-pohjavesi-vuorovaikutusta sekä alueen hydrogeologiaa. Tutkielman suunnittelusta on vastannut Helsingin yliopisto yhdessä Tampereen Veden, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n ja Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa.

Virtaamatutkimuksen aikana otetaan myös pinta- ja pohjavesinäytteitä sekä mitataan veden pinnankorkeuksia KVVY Tutkimus Oy:n ja Helsingin yliopiston toimesta. Ensimmäinen näytteenottokierros tehdään viikolla 20. Muut näytteenotot ja mittaukset tehdään loppuvuoden 2024 aikana.

Pinsiön pohjavesilaitos on aloittanut toimintansa vuonna 1975. Vuonna 2023 laitokselta pumpattiin verkostoon talousvettä keskimäärin 4000 m3/vrk. Laitoksella on menossa saneeraus, joka valmistuu tänä vuonna. Virtaamatutkimukset sovitetaan yhteen laitoksen saneerauksen kanssa. Pinsiön pohjavesilaitoksen läheltä virtaa Pinsiön-Matalusjoki, jossa elää uhanalainen jokihelmisimpukka eli raakku.

Linkki tiedotteeseen Pinsiön pohjavesilaitoksen saneerauksesta

Lisätietoja

Tampereen Vesi Oy
Kehitysinsinööri
Tiiu Vuori
puhelin 040 801 6927
etunimi.sukunimi@tampere.fi