Vastuullisuus

Vastuullisuus

Huolehdimme vastuullisesti vedenhankinnasta ja -käsittelystä, juomaveden toimittamisesta kaupunkilaisille sekä viemäröinnistä ja jätevesien puhdistamisesta

Ilman jätevesien puhdistamista vesistöt pilaantuisivat nopeasti. Tehokkaasti puhdistetut jätevedet palautetaan takaisin luonnon kiertokulkuun. Vastuullisuus on toimintavarmuuden ylläpitämistä.

Vesihuolto turvataan pitkän aikavälin suunnittelulla, jotta tulevat sukupolvet pääsevät nauttimaan puhtaasta vedestä ja turvallisesta vesihuollosta.

Vastuullisuus on osa Tampereen Veden strategiaa. Vastuullisuudelle on määritelty tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit. Seuraamme tavoitteiden toteutumista säännöllisesti. Kehitämme vastuullisuus- ja ympäristöraportointia jatkuvasti.

Koko Tampereen Veden toimintaa on jo vuodesta 2002 lähtien ohjannut ISO 14001 -sertifikaatin mukainen ympäristöjärjestelmä ja vuodesta 2012 myös ISO 9001 -laatujärjestelmäsertifikaatti.

Vastuullisuustavoitteet

Vastuullisuustavoitteemme ja -toimenpiteemme on jaoteltu laatutavoitteisiin, ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen sekä taloudelliseen vastuuseen Olemme valinneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, joita edistämme toiminnassamme ja joihin näemme voivamme vaikuttaa. Eri tavoitteista kerromme tarkemmin alla ja Vastuullisuus Vedellä -raportissamme.

  • Tampereen Veden laatutavoitteet ovat sekä osana vastuullisuuden kokonaisuutta että ISO 9001-standardin mukaan sertifioitua laatujärjestelmää. Laatutavoitteita on asetettu sekä asiakaspalvelun laadulle että toimintavarmuudelle. Laatutavoitteiden toteutuminen tukee muiden vastuullisuuden osa-alueiden toteutumista ja kehittämistä. Asiantunteva asiakaspalvelumme varmistaa sujuvan ja joustavan asioinnin. Veden riittävyyden ja hyvän laadun varmistaminen sekä toimintavarmuuden turvaaminen varmistavat laadukkaan toimintamme jatkuvuuden.

  • Ympäristövastuumme sisältää tavoitteita vesistöpäästöjen hallinnasta, kasvihuonepäästöjen vähentämisestä ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta. Hiilineutraalisuustavoitteemme on yhteinen Tampereen kaupungin kanssa, joka pyrkii hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä. Ympäristötavoitteet ovat osana Tampereen Veden ISO 14001- ympäristöjärjestelmää.

  • Taloudellisen vastuun tavoitteina meillä ovat investointien ja hankintojen kehittäminen. Investointien kehittämistoimenpiteinä ovat laitosten ja verkoston investointiohjelmien laatiminen. Investointiohjelmien perusteella Tampereen Veden laitosten ja verkostojen ylläpito on mahdollista suorittaa kustannustehokkaasti ja oikea-aikaisesti. Hankintojen kehittämisessä pyritään vähitellen huomioimaan nykyistä kattavammin hankintojen elinkaarikustannukset ja hiilijalanjälki.

  • Sosiaalisen vastuun ytimessä on henkilöstö ja työntekijäkokemus. Näitä tukevat tavoitteet henkilöstön tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden turvaamisesta, osaamisen kehittämisestä ja ylläpitämisestä sekä työhyvinvoinnin edistämisestä. Toimintamme perusta on varmuudella ja ammattitaidolla hoidettu vesihuolto, minkä meille mahdollistaa osaava, oppiva ja aktiivinen henkilöstö. Tarjoamme henkilöstölle mahdollisuuden jatkuvaan oppimiseen ja sitä kautta ammattitaitonsa kehittämiseen sekä uudistamiseen. Myös vesihuoltopalvelut digitalisoituvat vauhdilla ja on tärkeää, että henkilöstö on aktiivisesti mukana kehittämässä palveluja.

    Olemme toteuttaneet strategiamme Yhdessä enemmän -painopisteen tavoitteita esihenkilötyön ja johtamisen kehittämisellä. Painotamme tässä erityisesti toimintakulttuurin muutosta vuorovaikutuksen ja keskinäisen yhteistyön kehittämisessä. Henkilöstön hyvinvoinnin ohella sosiaalisen vastuun tavoitteenamme on lisätä vesihuoltotietoisuutta ja sitä kautta saada alan näkyvyyttä ja mielenkiintoisuutta nousemaan. Olemme mukana Yrityskylä-oppimiskokonaisuudessa, jossa pääsemme kertomaan vesihuoltoalan mahdollisuuksista sekä pystymme tukemaan oppimista.

Laatu ja ympäristö