Uusi asiakas

Tervetuloa vesihuollon asiakkaaksi!

Tältä sivulta löydät tarvittavat tiedot vesihuoltoon liittymistä varten.

Liitoskohtalausunto, liittymismaksu ja -sopimus

Liitoskohtalausunto

Heti rakennusprojektin alussa tarvitset liitoskohtalausunnon kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmia sekä verkostoon liittymistä varten. Lausunnossa käsitellään kaikki liitoslajit; vesi-, jätevesi- ja hulevesiliitokset.
Liitoskohtalausunto on maksuton. Voit tilata lausunnon tilauslomakkeella. Toimita lomakkeen liitteenä kopio asemapiirroksesta. Samalla saat liittymismaksulaskelman.

Tasokoordinaattijärjestelmä on EUREF-FIN. Korkeusjärjestelmä on N2000.

Liitoskohtalausunnon tilauslomake: Ohjeet ja lomakkeet

Liittymismaksulaskelma

Saat alustavan liittymismaksulaskelman liitoskohtalausunnon yhteydessä. Lopullinen liittymismaksu määräytyy vesisopimuksen tekemisen hetkellä voimassaolevan taksan, ajantasaisen asemakaavan ja/tai rakennusluvan rakennusoikeuksien mukaan. Liittymien lukumäärä on pääsääntöisesti yksi per kiinteistö.

Lisäliittymiä, esim. paritalot, annetaan liittyjän halutessa ja niiden hinnoittelusta saa tietoa tiedustelemalla liitoskohtalausunnon laatijalta.

 • Tampereen Veden toiminta-alueella uusilta liittyjiltä perittävät liittymismaksut on muutettu siirtokelpoisiksi ja samalla arvonlisäverolliseksi (alv 24 %) 1.4.2018 alkaen. Liittyjältä 1.4.2004 – 31.3.2018 veloitetut liittymismaksut ovat siirto- ja palautuskelpoisia. 1.4.2004 ennen maksetut liittymismaksut ovat vain siirtokelpoisia.

  Ennen 1.8.2000 liittyneiltä kiinteistöiltä ei ole veloitettu liittymismaksua laisinkaan, ks. Lisäliittymismaksu ja rakennuksen purkaminen.

  Liittymismaksu on kertaluontoinen maksu, jolla liittyvä kiinteistö varaa tarvitsemansa kapasiteetin laitoksen verkostosta ja käsittelylaitoksista. Liittymismaksulla katetaan osa vesihuoltolaitoksen investointikustannuksista. Sillä ei kustanneta kiinteistön tonttijohtojen rakentamista, eikä liittämistyötä.

  Liittymismaksu on sopimuksen tekohetkellä olevan hinnaston mukainen ja se ilmoitetaan liitoskohtalausunnon yhteydessä. Lasku muodostuu, kun liittymissopimus (vesisopimus) on tehty. Liittymismaksun lisäksi kiinteistön omistajan on huomioitava tonttijohtojen rakentamisesta aiheutuvat kustannukset, joita ovat tonttijohtojen etukäteen rakennetut alkuosat, sekä tonttivesijohdon jatkaminen tonttirajalta vesimittarille (ks. hinnasto).

  Lisäliittymismaksua veloitetaan kiinteistöä laajennettaessa tai kiinteistötyypin muuttuessa. Lisäliittymismaksu veloitetaan sellaisista laajennettavista rakennuksista, joista ei ole veloitettu liittymismaksua, tai rakennusoikeuden lisääntyessä, kun kerrosala lisääntyy yli 100 kerros-m2.

  Liittymismaksun määräämisen perusteena on kiinteistön asemakaavan mukainen kokonaisrakennusoikeus kerrottuna kiinteistötyypeittäin määritellyllä kertoimella. Kertoimet on esitetty alla olevassa taulukossa. Asemakaavan ulkopuolella liityttäessä määräytyy liittymismaksu kerrosalaan sisältyvät muut tilat huomioiden, jolloin laskennassa perusteena on koko rakennettu, tai rakennettava uusi kerrosala. Laskentatapa valitaan kyseisen kiinteistötyypin mukaisesti.

  Asemakaavan sallimat, uudisrakennusten kerrosalaan sisältyvät muut tilat huomioidaan laskennassa käyttäen perusteena koko rakennettavaa uutta kerrosalaa.

  Lisäliittymismaksu ja rakennuksen purkaminen

  • Lisäliittymismaksua veloitetaan, jos liittymismaksun perusteena olleet olosuhteet kiinteistöllä myöhemmin muuttuvat.
  • Aiemmin maksettu liittymismaksu huomioidaan uudisrakennuksen liittymismaksussa: Kun kiinteistöllä sijainnut rakennus puretaan ja paikalle rakennetaan uusi rakennus, on kyse uudisrakentamiseen verrattavasta rakentamisesta, jota liittymismaksu koskee riippumatta siitä, rakentaako uusia tonttijohtoja. Aiempi liittymissopimus irtisanotaan erityisin ja lopullisin perustein liittymän käytön lakatessa viranomaispäätöksellä.
  • Liittymismaksu on Tampereella otettu käyttöön 1.8.2000. Tätä aiemmin liittyneiltä kiinteistöiltä liittymismaksua ei ole veloitettu, joten niitä koskevaa hyvitettävää liittymismaksua ei esitetä liittymismaksulaskelmassa.

  RiviKiinteistötyyppiKerrosala m2MaksuperusteKerroin K
  1Erillinen pientalo< 250tasataksa6
  2Rivi- tai ketjutalo< 500tasataksa4
  3Asuinkerrostalorakennusoikeus3
  4Toimisto-, teollisuus-. liike-, varasto- ym. rakennuksetrakennusoikeus3

  Liittymismaksun laskennassa käytetään seuraavaa kaavaa:

  L = K x Y x A, jossa

  L = kiinteistön liittymismaksu (€)
  K = kiinteistötyypin mukainen kerroin
  Y = yksikköhinta (erikseen vedelle ja jätevedelle) (€/m2)
  A = rakennusoikeus (m2)

  Liittymismaksun määräytymisen perusteet

  Linkki liittymismaksun laskentaperusteisiin ohjeet ja lomakkeet- sivulla.

Liittymismaksulaskurit

Alla olevalla laskurilla voit laskea arvion liittymismaksusta.​ Huomaa, että Tampereelle ja Pirkkalaan on eri laskurit.

Tampereen liittymismaksulaskuri

Palveluiden käyttö

Pirkkalan vesihuollon liittymismaksu

Uusilta liittyjiltä perittävät liittymismaksut muutetaan siirtokelpoisiksi ja samalla arvonlisäverollisiksi 1.1.2024 alkaen. Siirtymävaiheessa toimitaan siten, että mikäli uudisrakennuksen rakennuslupahakemus tarvittavine liitteineen on hyväksytysti jätetty rakennusvalvontaan (lupapiste.fi) ennen 31.12.2023, ja vesisopimus tehdään 30.6.2024 mennessä, laskutetaan liittymismaksu vanhan hinnaston ja käytännön mukaisesti arvonlisäverottomana (alv 0 %) siirto- ja palautuskelpoisena liittymismaksuna.

Liittymismaksun laskennassa käytetään seuraavaa kaavaa:

L = K x Y x A x P, jossa

L = kiinteistön liittymismaksu (€)
K = kiinteistötyypin mukainen kerroin
Y = yksikköhinta (€/k-m2)
A = rakennusoikeus (k-m2)
P=palvelukerroin

Pirkkalan liittymismaksulaskuri

Palveluiden käyttö

 • Liittymismaksu, joka on maksettu 1.4.2004-31.12.2023, on siirto- ja palautuskelpoinen, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Arvonlisäverovelvollisten liittyjien osalta maksu on kuitenkin vain siirtokelpoinen ja sisältää arvonlisäveron.

  Aikaisemmin kuin 1.4.2004 maksetut liittymismaksut ovat vain siirtokelpoisia.

  Liittymismaksulla liittyvä kiinteistö varaa tarvitsemansa kapasiteetin laitoksen verkostosta ja käsittelylaitoksista. Liittymismaksulla katetaan osa kunnan investointikustannuksista. Sillä ei kustanneta kiinteistön tonttijohtojen rakentamista, eikä liittämistyötä.

  Liittymismaksu on sopimuksen tekohetkellä olevan hinnaston mukainen ja se ilmoitetaan liitoskohtalausunnon yhteydessä. Maksu laskutetaan, kun liittymissopimus (vesisopimus) on tehty. Liittymismaksun lisäksi kiinteistön omistajan on huomioitava tonttijohtojen rakentamisesta aiheutuvat kustannukset, joita ovat tonttijohtojen etukäteen rakennetut alkuosat, sekä tonttivesijohdon jatkaminen tonttirajalta vesimittarille (ks. hinnasto).

  Erillisten pientalojen liittymismaksu
  – Liittymismaksun määräämisen perusteena on asemakaavan rakennusoikeus
  – Aikaisemmin kuin 1.1.2004 liittyneiltä erillisiltä pientaloilta ei peritä lisäliittymismaksua lisärakentamisesta
  – Hulevesiverkoston liittymismaksua ei veloiteta kiinteistöiltä, joilla liittyessään kunnan hulevesiviemäriin tai avo-ojaan on aiemmin tehty veden ja jäteveden liittymissopimus
  – Lisäliittymismaksu ajalla 1.1.2004-1.7.2010 liittyneissä erillisissä pientaloissa, joilta liittymismaksu on peritty rakennetun kerrosalan mukaan, ei alle 50 m² lisärakentamisesta peritä mitään lisäliittymismaksua
  – 50 m² tai tätä suuremmasta lisärakentamisesta perittävä lisäliittymismaksu määräytyy kiinteistön jäljellä olevan rakennusoikeuden perusteella
  – 1.7.2010 jälkeen liittyneissä pientaloissa liittymismaksu on maksettu koko rakennusoikeutta kohti, joten niiltä ei veloiteta lisäliittymismaksua, ellei rakennusoikeus kasva

  Rivi-, ketju- ja kerrostalojen liittymismaksu
  – Liittymismaksun laskennan perusteena on asemakaavan rakennusoikeus.
  – Rakennuksia laajennettaessa alle 50 m2:n lisärakentamisesta ei peritä lisäliittymismaksua. 50 m2 tai tätä suuremmasta lisärakentamisesta perittävä lisäliittymismaksu määräytyy kiinteistön jäljellä olevan rakennusoikeuden perusteella.
  Toimisto-, teollisuus-, liike-, varasto- yms. rakennukset
  – Liittymismaksujen laskennassa käytetään rakennusluvan mukaista kerrosalaa.
  – Rakennuksia laajennettaessa alle 50 m2:n lisärakentamisesta ei peritä lisäliittymismaksua. 50 m2 tai tätä suuremmasta lisärakentamisesta perittävä lisäliittymismaksu määräytyy rakennusluvan mukaisen lisäkerrosalan perusteella.

  Rakennuksen purkaminen
  Kun kiinteistöllä aiemmin sijainnut rakennus puretaan ja paikalle rakennetaan uusi rakennus, on kyse uuteen liittymään verrattavasta rakentamisesta, jota liittymismaksu koskee riippumatta siitä, rakennetaanko uusia tonttijohtoja. Rakentajan on haettava uusi rakennuslupa ja tehtävä uusi liittymissopimus Pirkkalan kunnan kanssa, jolloin kiinteistö saa myös uuden käyttöpaikkanumeron. Liittymismaksua määritettäessä tontin rakennusoikeudesta vähennetään purettavan rakennuksen kerrosala.

  Sopimukset tehdään Tampereen Vedessä.

   

Rakennusluvan hakeminen

Pirkkalan vesihuollon liittymismaksukäytäntö muutetaan siten, että kaikilta uusilta liittyjiltä perittävät liittymismaksut muutetaan siirtokelpoisiksi ja samalla arvonlisäverollisiksi 1.1.2024 alkaen, ja

Rakennuslupa haetaan Tampereella ja Pirkkalassa Lupapiste-palvelun kautta osoitteessa www.lupapiste.fi. Luvan hakija tallentaa Lupapisteeseen vesihuoltolaitoksen liitoskohtalausunnon kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmiensa liitteenä.

Linkki: Lupapiste

Liittymissopimus (vesisopimus)

Tiedot sopimusta varten voi ilmoittaa asiakaspalveluun sähköisillä lomakkeilla. Lisätietoja saat asiakaspalvelusta sähköpostitse tai puhelimitse. Kun liittymissopimus on tehty, tontille voi tilata vesi- ja viemäriliittymän sekä vesimittarin. Huomioithan, että töitä ei voida aloittaa, ennen kuin sähköinen lomake on täytetty ja lähetetty Tampereen Veteen.

Tampereella, mukaan lukien Lempäälän Annisto, sopimus tehdään, kun vesi- ja viemärisuunnitelmat on hyväksytty. Pirkkalassa sopimus tehdään, kun rakennuslupa on saatu.

Lomakkeet liittymissopimusta varten: Ohjeet ja lomakkeet

Liitostyöt verkostoon ja vesimittarien asentaminen

Tarjouspyynnön tai tilauksen tonttijohtojen asennus- ja liittämistöistä sekä vesimittarin asennuksesta voit tehdä tilauslomakkeella tai puhelimitse.

 • Olemassa olevat tai etukäteen katu-, vesijohto- ja viemäriverkostojen rakentamisen aikana rakennetut tonttijohdot ovat hyödynnettävissä. Etukäteen rakennetut tonttijohdot siirtyvät kiinteistön hallintaan liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehtojen täyttyessä. Rakentamisesta aiheutuvat hankinnat, asennuksen ja työt, laskutamme liittyjältä taksamme ja hinnastomme mukaisesti

  Tonttijohtojen asennustyöt voi aloittaa toimenpideluvalla ja liitoskohtalausunnon mukaan rakennuksen perustusten ym. maatöiden yhteydessä. Lisättävistä tonttijohtojen alkuosista saat pyydettäessä tarjouksen verkostomme työnjohdolta, tai voit teettää ne valitsemallasi rakentajalla.

  Tilaukseesi perustuen teemme esim.:

  • tonttivesijohdon jatkaminen tontilla rakennukselle saakka (maks. 30m), huom. kaivamisen tontin alueella tekee liittyjä
  • tonttivesijohdon haaroitus ja talosulkuventtiilien asennus kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmien mukaan
  • vesimittarin asennus (edellyttää, että vesisopimus on tehtynä)
  • talosulkuventtiilin avaaminen ja sulkeminen sekä vesimittarin vaihto
  • tonttiviemäriputkien liittäminen runkoputkiin tai tarkastuskaivoihin
  • sprinklerijohdon liittäminen

 • Liitostyöt vesi- ja viemäriverkostoon sekä vesimittarin asennus tilataan Tampereen Veden työnjohdolta. Tampereen Vesi liittää tonttivesijohdon vesihuoltolaitoksen runkovesijohtoon, asentaa vesimittarin sekä tekee tonttiviemäriliitokset jäte- ja sadevesiverkostojen runkoviemäreihin yleisten toimitusehtojen mukaisesti.

 • Vesimittarin asennuksen ja irrottamisen sekä tonttivesijohdon sulkuventtiilin avaamisen ja sulkemisen saa tehdä vain Tampereen Veden asentaja.

   


Laskutuksen alkaminen

Vesilaskutus alkaa, kun kiinteistö on liitetty vesihuoltoverkostoon ja vesimittari asennettu. Kun valmiiseen kiinteistöön on muutettu, tulee asiakkaan päivittää laskutustiedot sekä ilmoittaa vesimittarin lukema rakennusaikaisen veden laskuttamiseksi ja veden vuosikulutusarvion päivittämiseksi Tampereen Veden asiakaspalveluun.

Lisätietoja laskutuksesta: Laskutus

Hinnasto Tampere

Hinnasto Pirkkala

Vuokralainen

Liittymissopimus tehdään kiinteistön omistajan ja Tampereen Veden välille. Tampereen Vesi ei tee veden liittymissopimusta yksityis- eikä yritysvuokralaisen kanssa.

Veden käyttösopimus voidaan tehdään Tampereen Veden ja yritysvuokralaisen välille. Tampereen Vesi ei tee veden käyttösopimusta yksityisvuokralaisten kanssa

Lomake vuokralaisen tietoja varten: Ohjeet ja lomakkeet

Lämpökaivojen porausvesien johtaminen

 • Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaan lämpökaivojen porauksen yhteydessä syntyvä karkea kiintoaines sekä kiintoainesta sisältävä porausvesi tulee käsitellä siten, ettei siitä aiheudu haittaa ympäristölle tai naapureille. Kiviainesta tai porausvettä ei saa johtaa sellaisenaan suoraan vesistöön, yleisiin viemäreihin tai lähiojiin eikä myöskään katu- tai puistoalueelle

  Porausveden riittävästä selkeytyksestä on huolehdittava tai vaihtoehtoisesti vesi on johdettava umpisäiliöön. Käsiteltyjen porausvesien johtamisesta tulee keskustella etukäteen kaupungin rakennusvalvonnan kanssa.