Valtuusto päätti Tampereen Veden yhtiöittämisestä

Tampereen kaupunginvaltuustossa päätettiin 30.1.2023, että Tampereen Vesi liikelaitos yhtiöitetään vuoden 2024 alussa. Uusi osakeyhtiömuotoinen vesihuoltolaitos on osa Tampereen kaupunkikonsernia ja kaupunki määrittää jatkossakin Tampereen Veden toiminta-alueen. 

Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi Tampereen Veden yhtiöittämispäätöksen äänestyksen jälkeen äänin 47 – 19 (1 tyhjä). 1.1.2024 aloittava Tampereen Vesi Oy on kokonaan Tampereen kaupungin omistama. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön omistajina voivat olla vain kunnat tai kuntien omistamat yhtiöt, joten vesihuoltoyhtiö säilyy tulevaisuudessakin julkisomisteisena. Hallintosääntöä muutetaan siten, että Tampereen Vesi Oy:n myynnistä voi päättää vain valtuusto. Tampereen kaupungilla ei ole mitään aikeita myydä yhtiötä. 

Uudessa osakeyhtiössä omistajalle kuuluvat ratkaisut tehdään kaupungin päätöksentekoelimissä hallintosäännön ja konserniohjeen mukaisesti. Yhtiömuotoisena toiminta muodostaa kuitenkin oman kokonaisuutensa, jossa tulot ja menot kohdentuvat ainoastaan vesiliiketoimintaan.

Perustettavalle yhtiölle myydään Tampereen Vesi liikelaitoksen liiketoiminta 361,2 miljoonan euron kauppahinnalla.  Tampereen kaupunki tekee 51,8 miljoonan euron sijoituksen yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon ja myöntää yhtiölle liiketoimintakaupan rahoittamiseksi vakuudelliset, yhteensä enintään 283 miljoonan euron lainat enintään 25 vuodeksi. 

Tampereen Veden henkilöstö siirtyy osakeyhtiöön liikkeenluovutuksen periaattein nykyisin ehdoin.  Tavase Oy:n ja Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n osakkeet jäävät kaupungin omistukseen. 

Yhtiömuotoisen liiketoiminnan etuna pidetään sen mahdollistamaa toiminnan pitkäjänteistä suunnittelua vain asiakkaiden tarpeiden ja turvallisuuden näkökulmista. Investoinneista vastaa yhtiö, eikä niiden toteuttaminen ole kiinni esimerkiksi kaupungin taloudellisesta tilanteesta ja mahdollisista investointirajoitteista. Laadittujen selvitysten perusteella veden asiakashinnat tulevat todennäköisesti nousemaan joka tapauksessa. Voimakas inflaatio ja uuden keskuspuhdistamon nykyistä korkeammat kustannukset tuovat painetta organisoitumismallista riippumatta. Yhtiömuotoisena toiminnan tehostuminen voi onnistuessaan mahdollistaa hintojen korotuspaineen hillitsemisen.

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan yksimielisesti toivomusponnen, jonka mukaan veden hinnoittelusta päätettäessä yhtiön hallitus käy keskustelut omistajaohjauksen ja konsernijaoston kanssa. Tämä omistajaohjauksen velvoittavuus lisätään konserniohjeeseen. Veden hintakehityksen maltillisuus asetetaan yhtiön vuositavoitteeksi. Tavoitteena on mahdollisimman alhainen veden hinta. Ponnessa myös edellytetään, että yhtiön toiminnasta ja veden hinnoittelusta kuntalaisviestintää hoidetaan avoimesti ja aktiivisesti sekä vähintään yhtä laajasti kuin liikelaitoksenakin toimiessa on tehty. 

Nykyinen Tampereen Vesi liikelaitoksen toiminta-alue kattaa pääosin Tampereen kaupungin asemakaavoitetun alueen. Lisäksi Tampereen Vesi hoitaa Pirkkalan vesihuollon operointimallilla ja eräiden Ylöjärven raja-alueiden vesihuoltoa.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Lisätietoja

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen

Puhelin:

050 345 1397

Teksti: Aila Rajamäki