Kämmenniemen Mikkolanlammen kunnostaminen jatkuu

Tiedotetta päivitetty: Perjantaille 6.10. suunniteltu asukastilaisuus Mikkolanlammella on peruttu sairastapauksen takia. Uuden ajankohdan varmistuttua siitä tiedotetaan Tampereen Veden verkkosivuilla www.tampereenvesi.fi. Tampereen Kämmenniemen Mikkolanlampea kunnostetaan kemiallisesti syys- ja lokakuussa 2023. Kunnostuksessa käytetään Phoslock-kemikaalia, joka on lantaanimetallia sisältävä bentoniittisavivalmiste.

Kemikalointiurakan valmistelu aloitetaan Kämmenniemen jätevedenpuhdistamon läheisyydessä keskiviikkona 20.9.2023. Kemikaali toimitetaan torstaina 21.9.2023 ja perjantaina 22.9.2023. Kemikaalin purkamisessa käytetään apuna Paavolantien ja Kahnankadun risteyksessä olevaa parkkialuetta. Purkutöiden ajan paikalla on työmaaliikennettä. Varsinainen kemikaalin levitystyö alkaa maanantaina 2.10. Työt kestävät sääolosuhteista riippuen noin kaksi viikkoa. Töitä tehdään noin klo 7-19 ja niitä tehdään myös viikonloppuisin.

Phoslockia levitetään lampeen 50 tonnia. Phoslock-kemikaali sitoo vedessä olevaa ja lammen pohjan sedimentistä vapautuvaa liukoista fosforia. Käsittely pienentää lammen sisäistä kuormitusta.

Kemikalointi aiheuttaa lammen vedessä samentumahaittaa, joka kestää ainakin levitystyön ajan. Levitystyön päätyttyä samentuman laskeutuminen kestää noin neljä vuorokautta tai mahdollisesti pidempään riippuen tuuliolosuhteista. Kemikaalin levityksestä saattaa lisäksi aiheutua lievää pH:n alenemaa. Lammen veden käyttöä tulee välttää, kunnes samentuma on laskeutunut pohjalle. Lammen tilaa seurataan vedenlaatututkimuksin kunnostustyön aikana ja sen jälkeen.

Tiedotetta päivitetty: Alueen asukkailla on mahdollisuus tutustua Phoslockin levitykseen. Alunperin ilmoitettu asukastilaisuuden ajankohta (pe 6.10.) on jouduttu perumaan sairastapauksen johdosta. Uudesta ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin Tampereen Veden verkkosivuilla www.tampereenvesi.fi.  Asiantuntijat ovat tällöin paikalla vastaamassa kysymyksiin. 

Kemikaloinnille on saatu luvat vesialueiden omistajilta ja Pirkanmaan ELY-keskukselta. Kemikaloinnin ovat suunnitelleet Vesi-Eko Oy sekä KVVY Tutkimus Oy. Kemikaloinnista vastaa Ympäristö Ojansuut Oy. Työn tilaaja on Tampereen Vesi. 

Jätevedenpuhdistamon käsitellyt jätevedet johdettiin aiemmin Mikkolanlampeen ja siitä edelleen Näsijärveen. Jätevesien purkupaikka siirrettiin vuonna 2013 Näsijärven Käälahden suulle. Mikkolanlammen kunnostushankkeen tavoitteena on ennallistaa alueen vesiluonto ja käyttökelpoisuus ennen jätevesien johtamista vallinneeseen tilaan. Kämmenniemen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvassa on määrätty Mikkolanlammen kunnostamisesta. 

Edellisen kerran kunnostushankkeeseen liittyviä töitä tehtiin lokakuussa 2021, jolloin lammen vesi käsitetiin kemiallisesti alumiinikloridilla. Kunnostustoimenpiteitä on tehty myös vuosina 2015, 2017, 2018 ja 2019, jolloin on niitetty vesikasvillisuutta, tehty kemiallista kunnostusta sekä parannettu viitasammakoiden elinolosuhteita. Tänä vuonna tehtävään kunnostukseen kemikaali vaihdettiin, koska pelkällä alumiinikloridilla ei oltu saatu riittäviä tuloksia tähän mennessä.

 

Lisätietoja:

Tampereen Vesi Kehitysinsinööri Tiiu Vuori  puhelin 040 801 6927 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Vesi-Eko Oy (Phoslock-kemikaaliin liittyvät kysymykset)  Toimitusjohtaja Erkki Saarijärvi 044 279 8603 etunimi.sukunimi@vesieko.fi

KVVY Tutkimus Oy (vesistötarkkailu) Tutkimusinsinööri Riina Ruususaari 03 2461 214 etunimi.sukunimi@kvvy.fi

Ympäristö Ojansuut Oy (kemikaloinnin urakointi) Veijo Ojansuu 0500 595976 ymparistoojansuut@gmail.com