Julkujärven pohjavesilaitokselle väliaikainen poikkeuslupa laatuvaatimuksiin

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 4.6.2021 Tampereen Vedelle väliaikaisen poikkeusluvan Julkujärven pohjavesilaitoksen vedenjakelualueelle tri- ja tetrakloorieteenien enimmäispitoisuuden raja-arvon ylittämiseksi. Poikkeusluvan mukaan tri- ja tetrakloorieteenien pitoisuus ei saa ylittää 15 µg/l käyttäjän hanasta otetussa vedessä. Poikkeuslupa on voimassa 4.6.2024 asti. Suomessa kloorieteenien raja-arvo on 10 µg/l. Maailman terveysjärjestön WHO:n suositusraja-arvo kloorieteeneille on 60 µg/l.

Verkoston näytteenottohanoista otetuissa näytteissä kloorieteenien raja-arvo 10 µg/l ei ole ylittynyt Julkujärven pohjavesilaitoksen vedenjakelualueella ja normaalissa tilanteessa pitoisuus pysyy alle raja-arvon käyttäjän hanassa.

Julkujärven pohjavesilaitoksen raakavedessä ja laitokselta lähtevässä vedessä on havaittu tetrakloorieteeniä. Pitoisuus on ajoittain ylittänyt arvon 10 µg/l. Normaalisti Julkujärven pohjavesilaitoksen vettä ei toimiteta käyttäjille sellaisenaan, vaan se sekoittuu verkostossa muiden Tampereen Veden laitosten, pääosin Pinsiön pohjavesilaitoksen veteen. Viimeisen kahden vuoden aikana Julkujärven laitokselta lähtevässä vedessä pitoisuudet ovat olleet 2,4 – 14 µg/l. Poikkeustilanteessa, kun Pinsiön pohjavesilaitos on poissa käytöstä, raja-arvo 10 µg/l saattaa ylittyä Tampereella Lamminpään, Ryydynpohjan, Lintulammen, Lielahden ja Niemenrannan alueilla, Ylöjärvellä Teivon, Hiitin, Kuukylän, Vihattulan ja Pinsiön alueilla sekä neljän vesiosuuskunnan alueilla (Vesalanmäen VOK, Rajalanmutkan VOK, Pinsiön alueen VOK ja Purasentien VOK).

Julkujärven vedessä havaitut pitoisuudet eivät aiheuta terveydellistä vaaraa.

Kloorieteenien esiintyminen pohjavedessä on peräisin Ylöjärvenharjulla maaperään vuosikymmeniä sitten joutuneista teollisuuskemikaaleista. Teollisuusalueella kunnostetaan Pirkanmaan ELY-keskuksen valvonnassa pilaantunutta maa-aluetta, joka on mahdollinen aiheuttaja kohonneille tetrakloorieteenipitoisuuksille.

Tarkkailemme kloorieteenien pitoisuutta tehostetusti laitokselta lähtevästä vedestä ja verkostovedestä. Julkaisemme tulokset internetsivuilla: https://www.tampere.fi/vesi/toiminta/vedenlaatu/Julkujarvenpoikkeusluvanseuranta.html

Pohjaveden kloorieteenien pitoisuuksia seurataan myös Julkujärven pohjaveden muodostumisalueella yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Yhteensä Tampereen Veden laitoksilta pumpataan verkostoon vettä noin 50 000 m3/d, josta Julkujärven pohjavesilaitoksen osuus on 1200 m3/d.

Tampereen Veden verkkosivulle Julkujärven pohjavesilaitoksen poikkeusluvan seuranta

LisätietojaTuotantojohtaja


Riitta Kettunen

Puhelin:

040 145 0588Kemisti


Taina Korpiharju

Puhelin:

041 730 1194Käyttöinsinööri


Sini Vuorinen

Puhelin:

040 8062023

Teksti:


Liisa Mustaniemi