Elinympäristöt huomioidaan Pinsiön pohjavedenotossa

Pinsiön pohjavettä käyttää päivittäin noin 20 000 – 30 000 ihmistä. Pinsiön pohjavesilaitokselta on pumpattu talousvettä viime vuosina keskimäärin noin 3 500 m3/vrk, mikä on alle puolet voimassa olevan vesiluvan määrästä.

Pinsiönkankaan pohjaveden pinnankorkeuksia on seurattu laitoksen toiminnan alusta alkaen, eikä niissä ole havaittu laskua. Samalla Tampereen Vesi on huolehtinut Pinsiön-Matalusjoen virtaaman riittävyydestä vesiluvan mukaisesti pumpaten sinne vuosittain merkittävän määrän lisävettä, viime vuosina keskimäärin vajaa 1 000 m3/vrk. Tampereen Vesi raportoi toiminnastaan sekä pinta- ja pohjavesien tarkkailusta viranomaisille säännöllisesti.

Pinsiön-Matalusjoessa elää uhanalainen jokihelmisimpukka. Tampereen Vesi osallistuu syksyllä 2021 käynnistyneeseen LIFE Revives-hankkeeseen ja on mukana Pirkanmaan ELY-keskuksen  perustamassa Pinsiön-Matalusjoen yhteistyöryhmässä.

LIFE Revives -hanke on kansainvälinen EU-rahoitteinen jokihelmisimpukoiden eli raakkujen ja sen isäntäkalojen elinolojen elvyttämiseen tähtäävä hanke. Hanke kestää kuusi vuotta syksyyn 2027 asti ja sitä koordinoi Jyväskylän yliopisto.

Jokihelmisimpukan elinvoimaisuuteen vaikuttavat monet tekijät joko suoraan tai välillisesti isäntäkalojen kautta. Näitä ovat esimerkiksi maa- ja metsätalous sekä turvetuotanto kiintoaine- ja ravinnekulkeutumineen, mahdolliset ympäristömyrkyt, tie- ja muut rakennushankkeet, patorakenteet sekä ilmastonmuutos.

Pirkanmaalla hankkeessa on tarkoitus teettää valuma-alueilla metsätaloussuunnitelma painottuen vesiensuojelutoimiin, tehdä eliöstön ja elinympäristön seurantaa ennen kunnostustoimia ja muun muassa parantaa jokihelmisimpukoiden elinolosuhteita ja raakkujokien veden laatua. Tampereen Vesi on mukana veden virtausmittauksissa.

Automaattisilla vedenlaadun ja pinnankorkeuden mittauksilla seurataan vedenlaadun ja virtaaman vaihteluja. Jatkuvatoimiset vedenlaadun ja virtaaman mittaukset liittyvät hankkeen vaikutusten seurantaan sekä kunnostustoimenpiteiden tarkempaan suunnitteluun. Niillä saadaan myös tärkeää lisätietoa virtavesien virtaaman ja veden laadun vaihteluista.

Lisätietoja LIFE Revives-hankkeesta  https://www.jyu.fi/science/fi/bioenv/tutkimus/luonnonvarat/life-revives