Jätevesien käsittely

Tampereen jätevedenpuhdistamoilla käsitellään vuosittain noin 33 miljoonaa kuutiometriä jätevettä.

Jäteveden viipymä puhdistamolla on noin vuorokausi. Puhdistamoilla jätevedet käsitellään mekaanisesti, kemiallisesti ja biologisesti. Biologisessa jätevedenpuhdistuksessa mikrobit käyttävät hyväkseen jäteveden orgaanista ainesta muodostaen biomassaa. Biomassaa kierrätetään prosessissa ja ylimääräinen poistetaan lietteenkäsittelyyn.

Puhdistamolietteen loppusijoituksessa tavoitteena on ympäristöystävällisyys ja hyötykäyttö. Nykyisin kaikki liete käytetään viherrakentamiseen ja maanparannusaineeksi. Tampereen Veden puhdistamoliete täyttää maanparannusaineeksi käytettävälle lietteelle asetetut tiukat laatuvaatimukset.

Viinikanlahden ja Raholan puhdistamoilla puhdistetaan myös Kangasalan, Ylöjärven ja Pirkkalan kuntien jätevedet.

  • Viinikanlahden jätevedenpuhdistamo on rakennettu alun perin vuonna 1972. Vuosien varrella puhdistamon prosessia on tehostettu monessa vaiheessa. Nykyisellään se käsittää mekaanisen vaiheen ja biologiskemiallisen puhdistuksen.

    Biologinen puhdistus toteutetaan aktiivilieteprosessissa. Prosessissa poistetaan jäteveden sisältämä orgaaninen aines ja hapetetaan ammoniumtyppi nitraatiksi purkuvesistön happitilanteen parantamiseksi. Osa nitraatista hapetetaan edelleen haitattomaksi typpikaasuksi jäteveden lämpötilan tämän salliessa. Fosfori poistetaan kemiallisella saostuksella.

    Prosessissa syntynyt puhdistamoliete sakeutetaan ja käsitellään biokaasulaitoksessa ennen sen kompostointia. Kompostoitu liete hyödynnetään viherrakentamisessa ja maanviljelyssä. Puhdistamolietteen hajoamisessa syntyvästä biokaasusta tuotetaan sähköä ja lämpöä omaan käyttöön. Biokaasusta tuotettu energia kattaa yli puolet laitoksen tarvitsemasta energiasta.

     

  • Raholan jätevedenpuhdistamo on biologiskemiallinen rinnakkaissaostuslaitos, joka valmistui vuonna 1962. Puhdistamolla jätevesi on käsitelty alusta alkaen biologisesti, samoin puhdistamoliete on käsitelty biokaasulaitoksessa. Fosfori poistetaan kemiallisesti saostamalla. Raholassa käsitellään myös pääosa Ylöjärven ja Pirkkalan jätevesistä. Syntyvästä biokaasusta tuotetaan sähköä ja lämpöä omaan käyttöön.

  • Molemmat laitokset ovat katettuja biologis- kemiallisia Metoxy -rinnakkaissaostuslaitoksia.

Jätevedenpuhdistamoilla toimitaan ympäristölupien mukaisesti

Viinikanlahden jätevedenpuhdistamossa käsitellään noin 80 % alueen jätevesistä. Puhdistamo täytti vuonna 2022 viranomaisten ympäristöluvassa määräämät puhdistustehoa ja käsitellyn veden laatua koskevat vaatimukset kaikilta osin.

Raholan jätevedenpuhdistamossa käsitellään vajaa 20 % alueen jätevesistä. Vuoden 2022 alkupuoli oli haasteellinen eikä puhdistamolla päästy luparajoihin toisella vuosineljänneksellä orgaanisen aineen, fosforin ja ammoniumitypen osalta. Muutoin lupaehdot täyttyivät. Toisen vuosineljänneksen häiriöt johtuivat sulamisvesikaudella puhdistamolle tulleista poikkeuksellisen suurista jätevesimääristä, jolloin puhdistamon mitoitusvirtaama ylittyi yli kuukauden ajan. Puhdistamon tulokuormitus orgaanisen aineen, fosforin ja typen osalta oli korkea kuten edellisvuonna.

Kämmenniemen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvassa Tampereen Vedelle on asetettu velvoite kunnostaa jätevesien vanha purkupaikka, Mikkolanlampi. Vuonna 2017 tehdyn kunnostussuunnitelman mukaisesti lampi on kemikaloitu polyalumiinikloridilla kolme kertaa vuosien 2018-2021 aikana. Lisäksi lammella on suoritettu niittoa ja juurakoiden poistoa vuosina 2015, 2017 ja 2018. Viitasammakon esiintymisen parantamiseksi alueelle kaivettiin vuonna 2021 neljä avovesilamparetta. Ulkoisen kuormituksen vähenemisestä ja kemikaalikäsittelyistä huolimatta lammen tila ei ole vielä parantunut riittävästi, mistä syystä kunnostusta on tarkoitus jatkaa syksyllä ja vaihtaa polyalumiinikloridi Phoslock-kemikaaliin. Phoslock-kemikaalin toimivuutta ja tarvittavaa annosta on tutkittu Mikkolanlammen vedellä ja sedimentillä vuosien 2021 ja 2022 aikana. Käsittely on tarkoitus tehdä vuoden 2023 syksyn aikana.

Jätevedenpuhdistamoiden tarkkailutulokset