Vesi- ja viemäriverkostot


Verkoston investoinnit keväällä 2023


Tälle vuodelle vesi- ja viemäriverkoston rakennus- ja saneerauskohteita on useita kymmeniä. Kartassa on keväällä käynnissä olevat kohteet numeroituina. Klikkaa karttaa niin se aukeaa suurempana.

Vesi- ja viemäriverkoston investointikohteet 2023 kartalla.

Keväällä 2023 meneillään olevat:

Uusien vesi- ja viemärilinjojen rakentamiskohteet (numerot kartassa)

1. Rautaharkko, pääviemärin rakentaminen 8/2022-12/2022-6/2023

4. Kauppi-Rusko vesihuoltolinja (vesijohtohanke DN 800) osuus Annalankatu-Ruskon laitos

6. Kivimäenkadun vesihuoltolinjat 8/2022-6/2023

14. Hiedanrannan pohjoisosa I, uuden asemakaava-alueen vesihuolto

15. Tesoman Taimiston asemakaava-alue, uuden asemakaava-alueen vesihuolto

16. Kolmenkulma II asemakaava-alue (eteläosa), vesihuolto

20. Ojala – Lamminrahka, vesihuolto

23. Hervannan pohjoisakseli, vesihuolto 3/2022-6/2023

24. Ruskotien vesihuoltolinjat, 2022-6/2023

27. Västinginmäen asemakaava-alueen vesihuolto

29. Keskuspuhdistamon jätevesi-viemärin liitokset Vihilahdessa

32. Hervannan aluemittausjärjestelmän rakentamisen jatkaminen

38. Holvastin asemakaava-alue, vesihuolto jatko Mossin puistokadun suuntaan ja Holvastinkadun suuntaan

Saneeraustyömaat

2. Peltolammi-Sääksjärvi vesihuoltolinja, vaihe 2A 1/2023-10/2023

3. Jätevesiviemärin saneeraus (DN 800) ja uusi runkovesijohto (DN 400) 1/2022-10/2023

7. Satakunnankadun, Rongan-kadun ja Lapintien liittymän vesihuoltolinjojen saneeraus

8. Rongankatu Rautatienkadusta länteen vesihuoltolinjojen saneeraus

9. Sotkankadun vesihuoltolinjojen saneeraus 12/2022-12/2023

10. Tammelan stadionin alueen vesihuoltolinjojen saneeraus

11. Kaupinkatu välillä Sammonkatu-Teiskontie, vesihuoltolinjojen saneeraus

12. Tahmelankadun vesihuoltolinjojen saneeraus välillä Hirvikatu-Torpankatu

21. Uusi jätevedenpumppaamon nykyisen tilalle (palvelee tulevaa Ojalan aluetta) 10/2022- 10/2023

25. Likolammenkadun ja Hongistonkujan vesihuollon saneeraus

28. Engvistinkadun vesihuolto

31. Väinämöisenkadun vesijohdon saneeraus

Vesijohtoverkoston työmaalla
Vesijohtoverkoston työmaa

Puhdasvesiverkosto

Laitoksilta vesi johdetaan vedenkäyttäjille vesijohtoverkostoja pitkin. Tampereen Veden vesijohtoverkoston pituus on yli 800 kilometriä. Tampereella on suuria korkeuseroja, joten verkostossa on useita painepiirejä ja paineenkorotuspumppaamoja. Tampereen Vedellä on noin 23 000 asiakaskiinteistöä Tampereella ja Pirkkalassa, jotka ovat liittyneet jakelujohtoihin vesimittariin päättyvällä tonttijohdolla. Polson ja Kämmenniemen alueilla on erilliset vedenjakelujärjestelmät.

Kantakaupunkialueella johtoverkko jakaantuu kahdeksaan painepiiriin, joista keskusta-alueen ja Tesoman painepiirit ovat suurimpia.

Tampereella on kuusi vesitornia, joiden yhteistilavuus on 23 000 m3. Ylävesisäiliöiden eli vesitornien avulla pidetään yllä tasaisia painetasoja. Niihin on varastoitu vettä myös mahdollisia käyttöhäiriöitä varten. Vedenjakelujärjestelmää ohjataan laitoksen keskusvalvomosta, jossa on jatkuva päivystys.

Viemäriverkosto

Tampereella on käytössä kaksi viemäröintijärjestelmää. Vanhimmalla keskusta-alueella on sekaviemäröinti ja muualla erillisviemäröinti. Sekaviemäröinnillä jäte-, sade- ja kuivatusvedet johdetaan samassa viemärissä jätevedenpuhdistamolle. Erillisviemäreillä vain jätevedet johdetaan puhdistamoille kun taas sade- ja kuivatusvedet johdetaan sopivaan maaston kohtaan maahan imeytettäväksi tai suoraan vesistöön.

Jätevesiviemäriverkoston kokonaispituus on noin 740 kilometriä. Viemärit pyritään suunnittelemaan maaston mukaan niin, että jätevesi virtaisi kohti puhdistamoa painovoimaisena. Mikäli tämä ei ole mahdollista, jätevesi pumpataan eteenpäin paineviemäreissä. Viemäriverkosto jakaantuu neljään erilliseen viemäröintialueeseen.

Viemäröintijärjestelmään kuuluu yli 90 jätevedenpumppaamoa Tampereella ja 22 Pirkkalassa, joita valvotaan keskusvalvomosta.

Tampereen Vesi tarkastaa viemäriverkoston vuotavuutta tv-kuvauksilla sekä muilla kuntoselvityksillä ja vuotovesitutkimuksilla. Vuosittain laskuttamaton jätevesimäärä on noin 30 % käsitellystä jätevesimäärästä.

Kiinteistöt liittyvät yleiseen viemäriverkkoon tonttiviemärein, joiden kunnossapitovastuu on pääsääntöisesti kiinteistön omistajalla.

Katso videot kiinteistöjen roolista jätevesiylivuotojen torjunnassa

Kiinteistönomistaja vastaa tonttijohtojen ja -viemäreiden kunnosta vesihuoltolaitoksen runkoviemäriin asti. Kun pitää putket kunnossa, välttyy vahingoilta ja kalliilta korjaustöiltä.

Jätevesiylivuotojen syynä on nykyään entistä harvemmin pumppaamoiden tekninen vika. Sen sijaan huonokuntoisten viemäriputkien ja kiinteistöiltä suoraan jätevesiviemäriin johdettujen hulevesien aiheuttamat järjestelmän ylikuormitustilanteet ovat tavallisia esimerkiksi rankkasateiden yhteydessä.

Tonttiviemärit

Tonttiviemäreihin ei saa laskea jätevesien käsittelyä haittaavia aineita. Tampereen Vesi valvoo muun muassa teollisuuden viemäriverkostoon johtamien jätevesien laatua.