Tampereen Vesi

Toimitamme puhdasta hanavettä Tampereelle ja osittain naapurikuntiinkin vuodessa lähes 20 miljoonaa kuutiometriä. Siitä noin 75 % on pintavettä ja loput pohjavettä. Laadukkaan hanaveden eteen tehdään päivittäin paljon työtä. Vedenkäsittelyllä varmistetaan, että hanavesi on terveellistä ja turvallista. Järjestelmää seurataan, ohjataan ja kunnossapidetään 24/7. Lisäksi jätevedet puhdistetaan tehokkaasti ja palautetaan takaisin vesistöihin, luonnon kiertokulkuun.

Tampereen Vesi Oy on kokonaan Tampereen kaupungin omistama yhtiö.

Avainlukuja vuodelta 2023

Talous

 • Liikevaihto 73,3 milj. €
 • Investoinnit 25,1 milj. €
 • Tulot vesilaskutuksesta 25,4 milj. €
 • Tulot jätevesilaskutuksesta 41,9 milj. €

Henkilöstö

 • 165 työntekijää

Vedentuotanto

 • 4 pintavesilaitosta, 5 pohjavedenottamoa
 • Raakavettä puhdistettiin yhteensä 20,9 milj. m3 josta 19,5 milj. m3 pumpattiin johtoverkkoon
 • Pohjaveden osuus johtoverkkoon pumpatusta vedestä 25 % ja pintaveden 75 %
 • Laboratoriossa tutkittiin noin 7300 näytettä

Verkosto

 • Vesijohtoverkon pituus 873 km
 • Viemäriverkoston pituus 782 km

Jätevedenpuhdistus

 • Jätevettä puhdistettiin neljällä puhdistamolla yhteensä 35 milj. m3
 • Jätevesilaboratoriossa tutkittiin yli 4200 näytettä

Organisaatio

Tampereen Veden liiketoiminnan johtamisesta ja ohjauksesta vastaa johtoryhmä, johon kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi yksiköiden vastaavat. Tampereen Veden operatiivisesta toiminnasta vastaa noin 165 hengen organisaatio.

Tampereen Vesi Oy:n johtoryhmä

 • toimitusjohtaja Petri Jokela, 040 556 0604
 • tekninen johtaja Jouni Hyypiä, verkostosuunnittelu, 044 298 1865
 • verkostojohtaja Pekka Laakkonen, verkostorakentaminen ja kunnossapito
 • tuotantojohtaja Riitta Kettunen, vedentuotanto ja jätevedenpuhdistus
 • talous- ja hallintopäällikkö Sanna Liljaranta, liiketoimintojen tuki (talous, asiakaspalvelu, ICT, hankinnat ja hallinto)
 • henkilöstöpäällikö Maarit Rautavaara, henkilöstö, viestintä ja vastuullisuus
 • henkilöstön edustaja Jarmo Autio

Tampereen Vesi Oy:n hallitus

Tampereen Vesi Oy:n hallituksen puheenjohtaja on Matti Sommarberg

Hallituksen jäsenet:

 • Johanna Wäre
 • Taru Kaario
 • Osmo Seppälä
 • Mikko Paavola
 • Toni Hemminki
 • henkilöstön edustaja Harri Anttila

Tampereen kaupungin vesihuollon järjestämisen vastuutahot ja yhteyshenkilöt

Vesihuollon järjestämisvastuussa oleva viranomainen on Tampereen kaupungin Yhdyskuntalautakunta.

Tampereen kaupungin yhteyshenkilöt vesihuoltoa koskevissa asioissa

Talousveden laatu
terveydensuojeluyksikkö terveydensuojelu@tampere.fi
terveydensuojelupäällikkö Paula Saxholm

Jätevesien ympäristövaikutukset tai aiheutuva ympäristöhaitta
ympäristönsuojeluyksikkö ymparistonsuojelu@tampere.fi tai ilmoitus ympäristöhaitasta

Vesihuoltolaitoksen vesihuoltoon liittämistä koskevan vapautushakemuksen käsittely
ympäristönsuojeluyksikkö, ymparistonsuojelu@tampere.fi
ympäristötarkastaja Sanna Markkanen

Vesihuollon toiminta-alue- ja kehittämissuunnitteluasiat
viheralueet ja hulevedet yksikkö, hulevesi@tampere.fi