Tampereen Vesi

Toimitamme puhdasta hanavettä Tampereelle ja osittain naapurikuntiinkin vuodessa lähes 20 miljoonaa kuutiometriä. Siitä noin 75 % on pintavettä ja loput pohjavettä. Laadukkaan hanaveden eteen tehdään päivittäin paljon työtä. Vedenkäsittelyllä varmistetaan, että hanavesi on terveellistä ja turvallista. Järjestelmää seurataan, ohjataan ja kunnossapidetään 24/7. Lisäksi jätevedet puhdistetaan tehokkaasti ja palautetaan takaisin vesistöihin, luonnon kiertokulkuun.

Avainlukuja vuodelta 2021

Talous

 • Liikevaihto 70,4 milj. €
 • Investoinnit 21,3 milj. €
 • Tulot vesilaskutuksesta 24,1 milj. €
 • Tulot jätevesilaskutuksesta 39 milj. €
 • Laskuttamaton vedenkulutus 18,1 %
 • Laskuttamattoman jäteveden määrä oli 33 %

Henkilöstö

 • 163 työntekijää

Vedentuotanto

 • 4 pintavesilaitosta, 5 pohjavedenottamoa
 • Raakavettä puhdistettiin yhteensä 22 milj. m3 josta 18,9 milj. m3 pumpattiin johtoverkkoon
 • Pohjaveden osuus johtoverkkoon pumpatusta vedestä 28 % ja pintaveden 72 %
 • Puhdasvesilaboratoriossa tutkittiin noin 5 700 näytettä

Verkosto

 • Vesijohtoverkon pituus 827 km
 • Vesijohtoa rakennettiin ja uusittiin 16 km
 • Viemäriverkoston pituus 759 km
 • Viemäriä rakennettiin ja uusittiin 9,1 km

Jätevedenpuhdistus

 • Jätevettä puhdistettiin neljällä puhdistamolla yhteensä 32 milj. m3
 • Viemärilaboratoriossa tutkittiin yli 3 800 näytettä

Organisaatio

Tampereen Vesi Liikelaitoksen liiketoiminnan johtamisesta ja ohjauksesta vastaa johtoryhmä, johon kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi yksiköiden vastaavat. Tampereen Veden operatiivisesta toiminnasta vastaa 163 hengen organisaatio.
Tampereen kaupungin liikelaitoksilla on kullakin oma johtokuntansa, joka ohjaa ja valvoo alaisensa liikelaitoksen toimintaa.

Tampereen Veden johtoryhmä

 • Toimitusjohtaja Petri Jokela, 040 556 0604
 • Tekninen johtaja Jouni Hyypiä, verkostosuunnittelu, 044 298 1865
 • Verkostojohtaja Pekka Laakkonen, verkostorakentaminen ja kunnossapito
 • Tuotantojohtaja Riitta Kettunen, vedentuotanto ja jätevedenpuhdistus
 • Talous- ja hallintopäällikkö JSanna Liljaranta, liiketoimintojen tuki (talous, asiakaspalvelu, ICT, hankinnat ja hallinto)
 • Henkilöstöpäällikö Maarit Rautavaara, henkilöstö, viestintä ja vastuullisuus
 • Henkilöstön edustaja Jarmo Autio

Tampereen Veden johtokunta

Johtokunta 16.8.2021-31.5.2023, linkki Tampereen kaupungin verkkosivuille